Main Menu
khlongsamwa

  • ไทย
  • Eng

ห้องสมุดอัตลักษณ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพ

มีวัดวาอาราม มัสยิดงาม คู่วัฒนธรรม ไร่ข้าวไร่หญ้าเขียวขจี อีกโรงสีชุมชน สวนสัตว์ซาฟารีน่ายล ทุกชุมชนส่วนร่วมดี

E-Books

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ และหนังสือรางวัลแว่นแก้ว

หนังสืออัตลักษณ์ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

นวนิยายใหม่

วรรณกรรมเยาวชน

นิตยสารและวารสาร