Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • ไทย
  • Eng

การเข้าศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ

* งดบริการเข้าศึกษาดูงานชั่วคราว 

การเข้าศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครมี บริการให้เข้าศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมเป็นหมู่
คณะสำหรับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่สนใจ
โดยมีรอบนำชม 2 รอบ ในระหว่างวันอังคาร – วันศุกร์
รอบเช้า : เวลา 10.00 – 11.00 น.
รอบบ่าย : เวลา 14.00 – 13.00 น.
ขั้นการดำเนินเข้าศึกษาดูงาน/เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
1. สำรองการเข้าเยี่ยมชม (ไม่เกิน 30 คน / คณะ)
สอบถามวันและเวลาที่เปิดรอบนำชมได้ที่ bkkcitylibrary.staff2@gmail.com
เพื่อป้องกันการสำรองทับซ้อนกับคณะอื่น
2 รอการยืนยันจากผู้ประสานงาน
ผู้ประสานงานคณะเยี่ยมชมจะยืนยันการสำรองเข้าเยี่ยมชมหลังจากได้รับการติดต่อภายใน 2 สัปดาห์
ตามวันเวลาทำการ
3 ทำจดหมายขอเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ
หลังจากได้รับการยืนยัน ผู้ประสานงานจะแจ้งให้หน่วยงาน
ทำจดหมายเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ส่งมาที่อีเมล์ bkkcitylibrary.staff2@gmail.com
(จดหมายตัวจริงอย่างเป็นทางการให้นำมาในวันที่เยี่ยมชม)
รายละเอียดการทำจดหมายประกอบไปด้วย
- จดหมายเรียนถึง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- ภายในจดหมายระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
   ชื่อ หน่วยงานของท่าน
   จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
   วันและเวลาที่เยี่ยมชม
   วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชม
   ชื่อและเบอร์โทรศัพท์มือถือ / อีเมลของผู้ประสานงาน
   (พร้อมโลโก้องค์กรและลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษร)
*หมายเหตุกรณีส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์มาก่อน โดยยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ จะถือว่าการจองรอบไม่สมบูรณ์ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองรอบดังกล่าว