Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • ไทย
  • Eng

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการ

การลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าใช้บริการ 60 คน/รอบ/วัน 
รอบเช้า 09.00 น. - 14.00 น. และ รอบบ่าย 15.00 น. - 19.00 น. 
1. ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนในเวลา 09.00 น. - 17.00 น.
2. เป็นการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการล่วงหน้า 1 วัน 
3. หากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดการลงทะเบียน
4. ขอความกรุณาลงทะเบียน 1 รอบ/วัน/ท่าน
5. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมี ข้อความยืนยันจากเจ้าหน้าที่ 
ส่งให้ก่อนเวลา 19.00 น. 
6. วันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่เป็นวันปิดทำการ จะไม่เปิดรับลงทะเบียน 

การเข้าใช้บริการแบบไม่ลงทะเบียน (Walk in) 40 คน/รอบ/วัน 

รอบเช้า 09.00 น. - 14.00 น. และ รอบบ่าย 15.00 น. - 19.00 น. 
1. ใช้บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรสมาชิก หรือบัตรที่หน่วยงานรัฐออกให้
ลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับบัตรสำหรับเข้าพื้นที่บริการ 
2. ขอความกรุณาลงทะเบียน 1 รอบ/วัน/ท่าน
3. หากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดการลงทะเบียน