Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • ไทย
 • Eng

หนังสือและสิ่งพิมพ์

บริการยืมหนังสือ 
 • เป็นสมาชิกของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (สมาชิกรายปี)
 • สามารถยืมหนังสือได้ 2 เล่ม 7 วัน
 • สามารถต่ออายุหนังสือได้ 1 ครั้งต่อ 1 รอบการยืม
 • หากเกินกำหนดส่ง ค่าปรับวันละ 2 บาท ต่อ 1 เล่ม ต่อ 1วัน
 • หากเกินกำหนดส่งครบ 30 วันจะมีการปรับค่าล่วงเวลาเพิ่ม 50 บาท
 • หากมีค่าปรับในระบบจะไม่สามารถยืมหนังสือใหม่ได้จนกว่าจะชำระค่าปรับที่คงค้าง
1. นิตยสาร/หนังสือพิมพ์
 • นิตยสารทั่วไป (Magazine and Journals) และ หนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุด
 • นิตยสารทุกปก ทุกแนว ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
 • หนังสือพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 2 สัปดาห์
 • นิตยสารแจกฟรี เช่น คิด ยีราฟ ฯลฯ
 • หนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
 • นิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย

2. ห้องสมุดคนพิการ (For Disabilities) เน้นที่ผู้พิการทางสายตา
 • ห้องสมุดเสียง
 • หนังสืออักษรเบรลล์
 • วรรณกรรมเยาวชน
 • วรรณกรรมแปล
 • วรรณกรรมไทย
 • สารานุกรมสำหรับเยาวชน
 • หนังสือภาพสำหรับเด็กเล็ก

3. วรรณกรรมไทยและวรรณกรรมนานาชาติ
 • วรรณกรรมศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
 • วรรณกรรมนักเขียนรุ่นใหม่
 • วรรณกรรมคลาสสิก
 • ซีไรต์ไทยและอาเซียน

4. หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

5. หนังสือที่กรุงเทพมหานครจัดทำ
อาทิ หนังสือครบรอบกรุงเทพฯ, หนังสือชุมชน, โครงการเมืองหนังสือโลก, หนังสือ 50 เขต ฯลฯ อาทิ หนังสือเกี่ยวกับกรุงเทพฯ ทั้งด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมประเพณี ชุมชน ศิลปะการแสดง เครื่องแต่งกาย และอาหาร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

6. หนังสือเกี่ยวกับเมืองหลวงทั่วทุกมุมโลก