Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • ไทย
  • Eng

ประวัติห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ


                   ในปี พ.ศ. 2530 สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (เดิมสำนักสวัสดิการสังคม) ได้รับหนังสือแจ้งจากสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร (รศ.ญาณเดช ทองสิมาและนายสุธา ชันแสง) ว่ามีที่ดินของกรุงเทพมหานครใกล้กับสำนักงานเขตภาษีเจริญ
เนื้อที่ 200 ตารางวา ซึ่งเหมาะสมกับการก่อสร้างห้องสมุดประชาชน ประกอบกับบริเวณใกล้เคียงไม่มีห้องสมุดประชาชนตั้งอยู่
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้ยื่นความจำนงขอใช้ที่ดังกล่าวต่อกรุงเทพมหานคร และได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี
2533 ให้จัดสร้างห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครภาษีเจริญ เป็นเงิน 6,260,690.-บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นหกร้อย-
เก้าสิบบาทถ้วน) เริ่มดำเนินก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2533 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2534  งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
เป็นเงิน 372,800.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ค่าจัดซื้อหนังสือ เป็นเงิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,133,490.-บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
                   ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่สำหรับให้บริการ รวม 654 ตารางเมตร
ปัจจุบันสังกัดกลุ่มงานห้องสมุดและการเรียนรู้ ๒ ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 2 ปากซอยเพชรเกษม 50/4 (ตรงข้ามซอย วัดรางบัว) ถนนเพชรเกษม
แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นต้นมา
                   ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับอนุมัติงบประมาณการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นห้องสมุดมิติใหม่ โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการและการสืบค้นข้อมูล มีโซนบริการอินเทอร์เน็ต มุมสำหรับเด็ก (Kid’s corner) ห้องฉายภาพยนตร์
ห้องประชุมเล็ก มุมวารสาร นิตยสารและหนังสือพิมพ์ มุมพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  มุมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือวิชาการต่างๆ หนังสืออ้างอิง หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมแปล วรรณกรรมเยาวชน มุม มสธ. ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดส่งสื่อการศึกษาและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แผ่นซีดี-รอม มอบให้ห้องสมุดไว้บริการแก่นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ภาษีเจริญ ยังเป็นห้องสมุดที่มีอัตลักษณ์ทางวรรณกรรมนิทานและวรรณคดี
เปิดให้บริการภายหลังปรับปรุง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นมา

        

        
 
การดำเนินงานของห้องสมุดฯ แบ่งออกเป็น  4  ด้าน ดังนี้
                    1. งานด้านบริหาร ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในห้องสมุด ดูแลอาคารสถานที่ของห้องสมุด ตลอดจน
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
                    2. งานด้านธุรการ การเงินและบัญชี ดำเนินงานด้านสารบรรณ  การเงินการบัญชี  การจัดทำบัญชีการเงินทุกประเภท
การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน และการทำรายงานเกี่ยวกับการเงิน
                    3. งานด้านเทคนิค ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์  วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ
และทำบัตรรายการ จัดเตรียมหนังสือออกบริการ ลงทะเบียนหนังสือ พิมพ์รายการหนังสือลงในคอมพิวเตอร์ สำรวจหนังสือ
ตลอดจนการบำรุงรักษาและซ่อมหนังสือ
                    4. งานด้านบริการ จัดหาทรัพยากรห้องสมุดไว้บริการภายในห้องสมุด บริการยืม-คืนหนังสือ บริการตอบคำถามและ
ช่วยการค้นคว้า บริการข่าวสารทันสมัย บริการหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการมุมเด็ก จัดนิทรรศการ
เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนได้รู้จัก และเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น