Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • ไทย
  • Eng

บริการอินเทอร์เน็ต / WI-FI

  •   บริการอินเทอร์เน็ต  (Internet  Service)
 
             บริการอินเทอร์เน็ต   วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน
  ทั่วไปที่เป็นสมาชิกห้องสมุดได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้   
  ด้วยตนเอง    การบริการสืบค้นสารสนเทศบน   World   Wide  Web  
  การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   (Electronic  Mail)   และบริการอื่นๆ 
  ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ   บนเครือข่ายได้ตลอดเวลา
  ตามวันและเวลาที่ห้องสมุดเปิดทำการ

                 

  การใช้บริการ

  1.  ติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1, 3 
       ให้บริการ             วันอังคาร - วันเสาร์    เวลา  09.00 - 19.00 น.
                                วันอาทิตย์               เวลา  09.30 - 16.30 น.
  2.  ลงชื่อ - นามสกุล  และเลขสมาชิก  ในแบบฟอร์มขอใช้บริการ  
       พร้อมยื่นบัตรสมาชิกห้องสมุดให้แก่เจ้าหน้าที่
  3.  สามารถใช้บริการได้ครั้งละ  1  ชั่วโมงต่อวัน   
  4.  ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการจองเวลาล่วงหน้า
  5.  ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หรือดาวน์โหลดโปรแกรม
       อื่นมาใช้ทุกรูปแบบ
  6.  ใช้เพื่อการศึกษาและนันทนาการ ห้ามเข้าสู่เว็บไซต์ไม่เหมาะสม 
       หากพบจะหมดสิทธิ์ในการใช้บริการ
  7.  ไม่ส่งเสียงดัง  ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่ม   และขนมขบเคี้ยว
       เข้ามาในบริเวณนี้

  หมายเหตุ   หากท่านมีความประสงค์เข้าใช้ระบบเครือข่าย  (Wi - Fi) 
                  ต้องสมัครเป็นสมาชิกของห้องสมุด  ตามระเบียบการใช้
                  ห้องสมุดและปฏิบัติตามขั้นตอน  ข้อ  1  และ  2
                  (รหัสการใช้งานจะเปลี่ยนทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน)
 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  หรือติดต่อขอรับบริการที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1, 3