Main Menu
BANGKOK PORTAL


รู้จักหอสมุด

กทม.เปิดศูนย์เยาวชนและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียน

กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้ายการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต เด็ก เยาวชน ในการส่งสริมเรื่องการรักการอ่าน และการเรียนรู้ ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้ยุตธศาสตร์ที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพเมืองหลวงของประเทศไทย ก้าวไปสู้การแข่งขันด้านการศึกษาเรียนรู้ทันต่อโลกและยุคสมัยรวมถงการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจโดยส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพจึงจัดให้มีโครงการสร้างห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้   ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้บางขุนเทียน  

ทั้งนี้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ได้รับการแต่งให้เกิดภาพลักษณ์ ที่ดี มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน ให้ครบวงจรเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว   ทำให้  One-Stop Service สร้างแรงจูงใจให้เกิดการักการอ่านมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้ มีค่าสมัครสมาชิก   
 • อายุไม่เกิน    5 ปี                          คนละ 10 บาท/ปี      
 • อายุเกินกว่า   5 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี    คนละ  20 บาท/ปี    
 • อายุเกินกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี     คนละ 40 บาท/ปี
 • อายุเกินกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี     คนละ 60 บาท/ปี
 • อายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป                  คนละ 20 บาท/ปี
  สมาชิกชาวต่างชาติ
 • อายุไม่เกิน 60 ปี                            คนละ 300 บาท/ปี
 • อายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป                  คนละ 150 บาท/ปี

ค่าประกันหนังสือ      
 • อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 20 บาท      
 • อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 40 บาท  

การยืม-คืนหนังสือ  
 • สิทธิพิเศษของผู้เป็นสมาชิกคือการได้ยืมหนังสือครั้งละ 2 เล่ม ภายในระยะเวลา 7 วัน หากส่งเคืนหนังสือเกินเวลาที่กำหนดไว้จะต้องชำระค่าปรับวันละ 1 บาทต่อเล่ม หนังสือชำรุดปรับตามราคาท้องตลาดหรือให้ซื่อมาทดแทน   

ระเบียบวิธีใช้ห้องสมุด      
 • ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายสุภาพ      
 • รักษากิริยาอาการให้สำรวมและสงบ      
 • งดใช้เสียงและควรปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด      
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาคบเคี้ยวภายในห้องสมุด      
 • เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วให้วางไว้ที่จุดพักหนังสือ กรณีหนังสือพิมพ์ให้เก็บไว้ที่ชั้นวารสารตามชื่อวารสาร      
 • ช่วยกันรักษาหนังสือและวัสดุต่างๆ ห้ามขีดเขียนทำลายทรัพยากรทุกอย่างของห้องสมุด  

ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรีเขตดินแดง 10400