Main Menu
BANGKOK PORTAL

เกี่ยวกับเรา

 

   ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซอยพระนาง (Soi Phranang Discovery Learning Library)
                  
ห้องสมุดการเรียนรู้ ซอยพระนาง เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ตั้งอยู่ที่ปากซอยพระนาง (ซอยราชวิถี 4) ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
รุงเทพมหานครพื้นที่รวม  2,587 ตารางเมตร เป็นที่ดินซึ่งกรุงเทพมหานครขอเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2512

 
                   
กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีพัฒนาการที่ดี โดยดำเนินการปรับปรุง อาคารเดิมและก่อสร้างอาคารห้องสมุดใหม่เพิ่มอีก 1 หลังเชื่อมต่อกับอาคารเดิมและก่อสร้างอาคารห้องสมุดใหม่เพิ่มอีก 1 หลัง เชื่อมต่อกับอาคารเดิม ออกแบบตกแต่งให้เป็นห้องสมุดภาพลักษณฺใหม่ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของคนทุกวัย มีเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่ครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความรู้และข้อมูลที่ตรงกับความต้องการในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย สภาพแวดล้อมสดชื่น
สวยงาม สร้างแรงจูงใจโดยการออกแบบภายในและนอกอาคารที่เหมาะสมสวยงาม บริการสืบค้นด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอินเทอร์เน็ต บริการยืม-คืน แบบ One Stop Service
บริการภาพยนต์ ดูหนัง ฟังเพลง มีห้องทำการบ้าน (Homework Center) ห้องสำหรับเด็ก (Kids Room) และมุมบริการเครื่องดื่มพร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายต่อเนื่อง
เพื่อให้ห้องสมุดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังคมและชุมชนและทำให้คนทุกวัยที่มาใช้บริการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


                 

                     
 เนื่องจากห้องสมุดเป็นขุมคลังทางปัญญาของสังคม เป็นแหล่งการเรียนรู้
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงเร่งพลิกโฉมห้องสมุดทั่วกรุงเทพมหานครฯ 
ซึ่งมีอยู่จำนวน 36 แห่ง ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งสู่การเป็น
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (Discovery Learning Library)โดยส่งเสริมให้มีบริการ

                       สืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของการเรียรู้ที่เคียงคู่
ไปกับความก้าวหน้า มีบรรณารักษ์คอยแนะนำการใช้ห้องสมุดและให้บริการ
ข่าวสารใหม่ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายต่อเนื่อง รวมถึง
การตกแต่งจัดสรรพื้นที่ภายในให้มีความเหมาะสมลงตัว

                       สามารถใช้สอยให้เกิดประโยขน์สูงสุด เช่น จัดให้มีโซนหนังสือใหม่ โซนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องทำการบ้าน (Homework Center)เป็นต้น เพื่อให้ห้องสมุดมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
และดึงดูดให้ผู้คนกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
                 
   
รายชื่อห้องสมุดของกรุงเทพมหานคร
  หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
  ห้องสมุดวิชาการ
  ห้องสมุดฯ สวนลุมพินี
  ห้องสมุดฯ ซอยพระนาง
  ห้องสมุดฯ จตุจักร
  ห้องสมุดฯ บางเขน
  ห้องสมุดฯ ประเวศ
  ห้องสมุดฯ อนงคาราม
  ห้องสมุดฯ วัดราชโอรสาราม
  ห้องสมุดฯ วัดรัชฎาธิษฐาน
  ห้องสมุดฯ วัดลาดปลาเค้า
  ห้องสมุดฯ ภาษีเจริญ
  ห้องสมุดฯ หนองจอก
  ห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
  ห้องสมุดฯ เขตบางซื่อ
  ห้องสมุดฯ มีนบุรี
  ห้องสมุดฯ เขตคลองสาน
  ห้องสมุดฯ เขตราษฏร์บูรณะ


                   ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครซอยพระนาง เป็นห้องสมุดแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ที่พร้อมจะให้บริการแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชทั่วไป

วัตถุประสงค์
-  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าทั้งในและนอกระบบของประชาชนทุกเพศทุกวัย
-  เป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศทุกประเภท
-  ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-  ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรม ของประชาชนหรือองค์กรในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
   ของประชาชนในสังคม
-  ส่งเสริมและแนะนำให้ประชาชนเข้าใจ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
-  เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในห้องสมุดทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดการศึกษาหาความรู้
  และแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับประชาชนทั้งในและต่างประเทศ
  ห้องสมุดฯ เสรีไทยอนุสรณ์
  ห้องสมุดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  ห้องสมุดฯ วัดพรหมรังษี
  ห้องสมุดฯ รมณีย์ทุ่งสีกัน
  ห้องสมุดฯ เคหะชุมชนดินแดง 2
  ห้องสมุดฯ ลาดกระบัง
  ห้องสมุดฯ บางกะปิ
  ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง
  ห้องสมุดฯ ทุ่งครุ
  ห้องสมุดฯ ดุสิต
  ห้องสมุดฯ บางขุนเทียน
   ห้องสมุดฯ บางบอน
       

วลาเปิด-ปิดห้องสมุด
          วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา 08.30 น.ถึง 19.30 น.
           
วันอาทิตย์ 09.00 น. ถึง 17.00 น.
 
อาคาร 1
         โซน 1 
โถงต้อนรับ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ มุมอ่านหนังสือพิมพ์
                    วารสารและนิตยสาร บริการสืบค้นข้อมูล อินเทอร์เน็ต

          โซน 2 บริการหนังสือยอดนิยม หนังสืออ้างอิง และหนังสือวิชาการต่างๆ ที่น่าสืบค้น
          โซน 3 บริการหนังสือพิมพ์เพื่อความบันเทิง ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล ฯลฯ
 
อาคาร 2
           โซน 1 ห้องสมุดสำหรับน้องๆ วัยซน และวัยอ่านทุกเพศ ทุกวัยกับนิทาน การ์ตูน และสื่อการสอนทันสมัย
           โซน 2 บริการหนังสทอวิชาการ พร้อมที่นั่งทำการบ้านแสนสบาย
           โซน 3 เพลิดเพลินกับหนังสือวรรณกรรมเยาวชน สนุกสนานกับการดูหนัง ฟังเพลงจาก CD VCD และ DVD  ในห้องมินิเธียเตอร์
   ห้องสมุดสีเขียว
   ห้องสมุดฯ ห้วยขวาง
   ห้องสมุดฯ บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์
   ห้องสมุดวนธรรม
   ห้องสมุดฯ คลองสามวา
   ห้องสมุดศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ


 
 


1.บรรณารักษ์ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
2.เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
3อาสาสมัครห้องสมุด 5 ตำแหน่ง
4.พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
5.พนักงานรักษาความสะอาด 4 ตำแหน่ง

 
การสมัครสมาชิก
หลักฐานในการสมัครสมาชิก เพื่อใช้สิทธิในการยืมหนังสือ มีดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวนักศึกษา
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง

 
ค่าสมัครสมาชิก
2. อัตราค่าสมัครสมาชิก รายปี
สมาชิกสัญชาติไทย
    - อายุไม่เกิน 5 ปี (10 บาท)
    - อายุเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี (20 บาท)
    - อายุเกินกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี (40 บาท)
    - อายุเกินกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (60 บาท)
    - อายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป (20 บาท)

 สมาชิกชาวต่างชาติ
    - อายุไม่เกิน 60 ปี (300 บาท)
    - อายุเกินกว่า 60 ปี ขึ้นไป (150 บาท)


ค่าประกันหนังสือ
 - อายุต่ำกว่า 15 ปี (20 บาท)
         - อายุเกินกว่า 15 ปี ขึ้นไป (40 บาท)


อัตราค่าปรับหนังสือ
กรณีส่งคืนหนังสือ วารสารล่วงเวลา โสตทัศนวัสดุ
1. ส่งคืนเกินกำหนด ต่อเล่มหรือต่อรายการ วันละ 2 บาท
2. ส่งคืนเกินกำหนด 30 วัน จ่ายเพิ่มครั้งละ 50 บาท
3. กรณีชำรุดใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ให้ชดใช้หนังสือ วารสารล่วงเวลา โสตทัศนวัสดุ
ในเรื่องเดียวกันแทน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ชดใช้ กรณีที่หาชดใช้ไม่ได้ตามกำหนด
ให้ชดใช้เป็นเงินตามราคาจริง 

ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ. 2563

 
 
       

1.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2.ฝากกระเป๋า ถุงย่าม สมุดหนังสือและสิ่งของไว้กับเจ้าหน้าที่
3.ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้ใช้บริการท่านอื่น
4.ไม่สูบบุหรีในห้องสมุด
5.ไม่นำอาหารทุกชนิดเข้ามารับประทานในห้องสมุด
6.การตัด ฉีก ขีด เขียน หนังสือ วารสาร ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของห้องสมุด ผู้ใดกระทำจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษ
7.ไม่นำหนังสือหรือวารสารออกน้องห้องสมุดโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ
8.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจทุกครั้งที่ออกจากห้องสมุด
 
       
การยืม-คืนหนังสือ
สมาชิกมีสิทธิยืมหนังสือได้ครั้งล่ะ 2 เล่ม ภายใน 7 วัน
ส่งหนังสือคืนเกินกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับวันล่ะ 2 บาท / เล่ม
กรณีหนังสือหายหรือชำรุด ต้องชดใช้ตามราคาในท้องตลาด หรือหาหนังสือใหม่มาคืน
 
       
 

  ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ซอยพระนาง

                        ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหนึ่งในพื้นที่อันเป็นศูนย์รวม
ความเคลื่อนไหวของกรุงเทพฯ ที่ซึ่งความทันสมัย ความเจริญ แฟชั่น
และศูนย์การศึกษามารวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นจุดรวม
ระบบขนส่งมวลชน ทั้งที่เป็นต้นสายปลายทางและที่แวะเวียนรับส่ง
ผู้โดยสารจำนวนมากก่อนที่จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุง
จนทำให้บริเวณนี้ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด
ในเมือง พลวัตรเหล่านี้หมุนเวียนสับเปลี่ยนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
เปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
                          พร้อมๆ กับการเป็นสังคมที่เจริญแล้ว กรุงเทพมหานคร
มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนกรุง ให้ขับเคลื่อนสู่ "สังคมแห่งการเรียนรู้"
เป็นสังคมที่ปลูกฝังเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน
แสวงหาความรู้เพื่อนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและ
สังคม ตลอดจนสามารถเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
เพื่อให้ได้รับข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของโลก
เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
                      ดังนั้น ณ มุมหนึ่งที่ซึ่งไม่ห่างจากบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
มากนักยังมีพื้นที่ที่พร้อมจะรองรับผู้ต้องการเปลี่ยนมุมจากพลวัตร
ที่รวดเร็วมาสู่ความเงียบสงบ ผ่อนคลาย สู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

สถานที่แห่งนี้รู้จักกันดีในนามของ ห้องสมุดซอยพระนาง
 

  ห้องสมุดซอยพระนาง

               ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ซอยพระนางตั้งอยู่ที่ปากซอยพระนาง (ซอยราชวิถี 4) ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ 388 ตารางเมตรโดยเป็นที่ดินซึ่งกรุงเทพมหานครขอเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
          ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครแห่งนี้ เรียกชื่อตามสถานที่ตั้ง โดยซอย "พระนาง"เป็นชื่อที่เรียกขานเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าหญิงลักษมีลาวัณ หรือพระนางเธอลักษมีลาวัณ อดีตพระคู่หมั้นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเจ้านายที่
โปรดการประพันธ์ และทรงเป็นผู้สืบสานต่อละคร ปรีดาลัย ซึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างสูงในสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยวังที่ประทับของพระนางเธิลัษมีลาวัณเคยตั้งอยู่ในซอยแห่งนี้